انتظار
نظرسنجی میزان رضایت مشترکین فوق توزیع و انتقال از شرکت برق منطقه ای خراسان

 

 


پیام سیستم

با تشکر از همکاری شما. اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

*

*

*

*
 

*

*

*
 نفر

*

*
 (به ميليون ريال)

*
  
  
  

*
  
  
  
  

*
  
  
  

*
  
  

*
 

*

*
 

*

*
 

*

*
  
  

*

*
  
  
  
  
  
  

*
  
  
  
  
  

*
  
  

*

*
  
  
  
  
  
  

*
  
  
  

*
  
  

*
  
  

*
  
  
  
  
  
  

*
  
  

*
  
  

*
  
  

*
  
  

*

*
ميزان رضايت
خیلی ناراضیناراضیتاحدی راضیراضیخیلی راضینظری ندارم
اطلاع رساني به موقع در زمينه تعميرات شبكه منطقه صنعتي (قطع برق با برنامه)
اطلاع رساني به موقع در زمينه تغيير نرخ تعرفه برق
تبليغات مناسب براي صرفه جويي برق
اطلاع رساني در مورد خدمات جديد شركت
اطلاع رساني در مورد راه هاي ارتباط با شركت(تلفن، اينترنت و...)
اطلاع رساني در مورد تفاوت نرخ برق در فصول مختلف سال
اطلاع رساني در خصوص برنامه هاي مديريت مصرف طرح تعطيلات و تعميرات سالانه- طرح ذخيره عملياتي

*
ميزان رضايت
خیلی ناراضیناراضیتاحدی راضیراضیخیلی راضینظری ندارم
مناسب بودن سرعت رسيدگي به مشكلات قطعي برق
سرعت رسيدگي به مشكلات نوسانات برق
ميزان خاموشي هاي با برنامه نسبت به سال قبل
ميزان قطع و وصل مكرر برق نسبت به سالهاي گذشته
ميزان نوسانات برق نسبت به سالهاي گذشته
ميزان آسيب ديدگي وسايل برقي كارخانه به دليل نوسانات، قطع و وصل و...
ميزان زيان مالي كارخانه به دليل نوسانات، قطع و وصل و... برق
كيفت برق مصرفي كارخانه به طور كلي

*
ميزان رضايت
خیلی ناراضیناراضیتاحدی راضیراضیخیلی راضینظری ندارم
دقت كافي كاركنان در توزيع قبوض
دريافت به موقع قبوض
زمان پرداخت قبوض
مدت زمان پرداخت قبوض
نحوه پرداخت قبوض
رسيدگي سريع به اشكالات قبوض
دقت در محاسبه قبوض
آگاهي از نحوه محاسبه قبوض
هزينه برق نسبت به ساير خدمات مانند آب، گاز، تلفن و ...

*
*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
  
  
  
  
  
  

*

*

*

*